INICI EN CASTELLANO
Importància de fer bé la separació de la brossa orgànica/recollida de la brossa orgànica

El millor residu és el que no es genera.
La matèria orgànica és la fracció més important dels residus que generem, especialment als països mediterranis. Gran part de la generació de residus orgànics és conseqüència d’una mala gestió dels aliments al llarg de la cadena de producció i consum. Hem de ser conscients que en mitjana a Catalunya cada habitant malbarata uns 35 kg de menjar cada any, cosa que deriva en afectacions socials i econòmiques negatives. Per altra banda, la gestió incorrecta del bioresidus es tradueix en impactes ambientals molt importants en els abocadors, especialment degut a la producció de metà, que és un gas que contribueix 25 vegades més que el C02 a l’escalfament global, i també per la generació de lixiviats. Cal no oblidar les repercussions dels tractaments basats en la incineració. A més, els nostres sòls mediterranis pateixen greus problemes d’erosió, desertificació i falta de fertilitat. Cal pensar que en el futur podríem tenir problemes de disponibilitat de terres conreables de qualitat. Per aquesta raó és essencial gestionar correctament aquesta fracció, produint compost de qualitat i poder retornar així aquest valuós recurs al sòl. La matèria orgànica és la columna vertebral de la gestió.

 

Si la fracció orgànica es recollís i gestionés de manera òptima a Catalunya, què representaria això pel país des del punt de vista econòmic, ambiental i social?
Primerament, hi hauria una millora molt important en els resultats de recollida selectiva totals, especialment si es desenvolupés mitjançant serveis de recollida porta a porta. En segon lloc, es donaria total compliment a la Directiva d’abocadors i ens permetria alinear-nos amb els requeriments del nou paquet d’Economia Circular de la CE, cosa que evitaria futures penalitzacions des d’Europa. Clarament, només es poden aconseguir els objectius de valorització de residus si es gestiona correctament la fracció orgànica. Finalment, la producció de gasos d’efecte hivernacle es reduiria i tindríem compost de qualitat per retornar al sòl i als cultius. Cal recordar que aquest fet és molt positiu en termes de canvi climàtic ja que estem retornant carboni orgànic al sòl, de manera que aquest medi fa d’embornal. Des del punt de vista social, les iniciatives de prevenció de residus, la recollida separada, i el tractament de fraccions selectives, generen molta més ocupació verda que la recollida indiferenciada i els tractaments finalistes.

Font: http://sostenible.cat/entrevista/la-materia-organica-es-la-columna-vertebral-de-la-gestio-dels-residus